TOP_2depth_bg logo

Ant - Lab

HOME POSTECH 학과 CONTACT US
  left_menu_bgPOSTECH The World's Laading Research University Antenna Laboratory 세계 속의 연구중심대학The World's Research University sub_title_bg

Alumni 

HOME :: Members > Alumni

Student
Course Name 이름 직장

MS 1991
Ph.D 1995

Chun Joong Chang 전중창 진주산업대학교 교수

MS 1992

Ph.D 1996 

Baek Kwang Hyun 백광현 SAWTRON 사장
MS 1993
Ph.D 1997
Roh Tae Moon 노태문 삼성전자 무선사업부 임원
MS 1990
Ph.D 1998
Jeong Phill Kim 김정필 중앙대학교 교수
Ph.D 2001 Kim Jong Sung

김종성

경성대학교 교수
MS 2000
Ph.D 2005
Lee Young Ju 이영주 삼성전자 네트워크사업부
MS & Ph.D 2009 Lee Dong Hyun

이동현

국방과학연구소
MS & Ph.D 2010 Kim Jae Hee

김재희

한국철도기술연구원
MS & Ph.D 2012 Muhn Sung Jin

문성진


 MS & Ph.D 2013 Dae Woong  

우대웅

국방과학연구소 
Ph.D 2013 Shin Dong Ryul  

신동률

삼성전자 무선사업부 
 MS & Ph.D 2014 Cho Gyu Yeong   조규영 삼성전자 제조기술센터
  MS & Ph.D 2014  Shin Dong Sik 신동식 삼성전자 네트워크사업부
 MS & Ph.D 2015  Him Chan Yun  윤힘찬  삼성전자 무선사업부 
 MS & Ph.D 2016  Gunbok Lee  이건복  한국철도기술연구원 
  MS & Ph.D 2017 Dooseok Choi  최두석  삼성전자 
MS 1990 Kwang Tae Won 강태원 표준연구소
MS 1993 Kim Chan Hong 김찬홍 국방과학연구소
MS 1994 Yi Jin Hong 이진홍 삼성전자 무선사업부
MS 1994 Sung Hoo Young 성호영  
MS 1995 Kim Jung Mok 김정목 포항공대,오성전자
MS 1995 Yoon Young 윤   영 한국해양대학교 교수
MS 1996 Kim Jae Hoon 김재훈 삼성전자 무선사업부
MS 1997 Kim Jin Hynk 김진혁 한국항공우주산업
MS 1998 Yun Yong Seob 윤용섭 삼성전자 무선사업부
MS 1998 Choi Seung Hoo 최승호 국방과학연구소
MS 1999 Kim Sung Woo 김성우 삼성종합기술연구원
MS 1999 Kim In Kwang 김인광 Nextivity, Inc
MS 1999 Oh Se Chang 오세창 LG 이노텍
MS 2001 Yun Jae Seung 윤재승 ETRI
MS 2001 Lee Ra Mi 이라미 SK 텔레콤
MS 2001 Jeong Myung Suk 정명숙 국방과학연구소
MS 2002 Lee Jung Soo 이정수 국방과학연구소
MS 2002 Ryoo Han Chu l 류한철 삼육대학교 교수
MS 2003 eong Sung Hoon 정성훈 삼성전자 무선사업부
MS 2003 Lee Sung Jun 이성준 ETRI
MS 2003 Lee Chang Hee 이창희 SIEMENS
MS 2003/Ph.D 2017 Lee Sang Hwa 이상화 한국전기연구원 
MS 2003 Ahn Hong Min 안홍민 LG정보통신
MS 2004 Lee Jin Ho 이진호 국방과학연구소
MS 2004 Ahn chi Hyung 안치형  한국철도기술연구원
MS 2004 Yoon Byung Wan 윤병완 KT연구소
MS 2005 Lee Dong Woo 이동우 국방과학연구소
MS 2005 Kim Kyoung Youl 김경열 KT연구소
MS 2006 Lee Tae Kyung 이태경 KT연구소
MS 2006 Kim Doo Soo 김두수 국방과학연구소
MS 2006 Kim Hoo 김  후 Texas Austin Univ. 박사과정
MS 2007 Yun Taek Im 임윤택 KAIST 박사과정
MS 2007 Jong Hun Jang 장종훈 국방과학연구소
MS 2008 Kyung Duk Jang 장경덕 한국항공우주연구원 
MS 2013 Cho Hyeon Dong 조현동 만도
MS 2016  Noh Young Seok 노영석  KAIST 박사과정 
MS 2016 Park soo yeon   박수연  KAIST 박사과정
 MS 2017 Yeongyeong Shin  신연경   삼성전자 Foundry사업부