HOME Postech 학과 CONTACT US   CONTACT US    , ,
세계속의 연구중심대학 서브비쥬얼이미지
사업단 구성
HOME :: 사업단구성 > 사업단 구성  

서브배경라인 TOP 이동

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1. 사업단장

성 명

한 글

영 문

김 대 진

Kim Dai Jin

소속기관

포항공과대학교 컴퓨터공학과

 

 

 

2. 사업단 대학원 학과(부) 교수 현황

                                                                                                                                                              (단위: 명, %)


대학원학과(부)

전체 교수 수(교육, 분교, 기금 제외)

기존교수 수(교육, 분교, 기금 제외)

신임교수 수(교육, 분교, 기금 제외)

교육, 분교, 기금 교수 수

전체

참여

참여비율(%)

전체

참여

참여비율(%)

전체

참여

참여비율(%)

전체

참여

참여비율(%)

전임

겸임

전임

겸임

전임

겸임

전임

겸임

컴퓨터공학과

17

17

0

17

100%

17

17

0

17

100%

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%


 

 

 

3. 사업단 대학원 학과(부) 대학원생 현황


                                                                                                                           (단위 : 명, %)

대학원학과(부)

대학원생 수

석사

박사

석·박사 통합

전체

참여

참여비율(%)

전체

참여

참여비율(%)

전체

참여

참여비율(%)

전체

참여

참여비율(%)

컴퓨터공학과

40

30

75%

17

11

64.71%

97

78

80.41%

154

119

77.27%



                                                                                                                       







                                                                    2016년 4월 기준